Staż Yagyu, Japonia 2019

Yagyu 2019

Staż Aiki Ken Yagyu, Japonia 2018

Staż AikiKen AikiJo Luty 2019 - cz.2

Staż AikiKen AikiJo Luty 2019 - cz.1

Staż Kyoto, Japonia 2017